Retningslinjer for etisk handel

Bransjeforeningen Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL) har utarbeidet felles retningslinjer for etisk handel. Som medlem av OVL vil OCH sørge for at retningslinjene følges i hele vår virksomhet.

Medlemsbedriftenes samfunnsansvar –
retningslinjer for etisk handel

Hensikten med retningslinjene for etisk handel er å sikre at medlemmer av OVL opptrer i henhold til internasjonalt anerkjente standarder i forhold til menneskerettigheter, arbeids- og miljøforhold. Alle medlemsbedrifter i OVL forplikter seg til å følge disse reglene.

Målet med reglene er ikke å redusere handel, men å hjelpe leverandører til å bedre sosiale og miljømessige standarder. OVL krever at medlemsbedriftene og deres leverandører følger de nedenfor beskrevne standarder og forhold:

  • ILOs åtte grunnleggende konvensjoner nummer 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182.
  • FN-konvensjonen om barns rettigheter, artikkel 32
  • All arbeidslivsrelatert helse- og sikkerhetslovgivning i produksjonslandet
  • Arbeidskraftlover, inklusive lovgiving om minimumslønn og relevante sosiale forsikringsordninger i produksjonslandet

Menneskerettigheter

Leverandørene skal respektere menneskerettighetene slik disse er definert av FN.

Prinsipper og rettigheter i arbeidsforhold

Nasjonal lovgivning

All lovgiving relatert til arbeidsforhold i det landet leverandører har aktivitet skal følges og dette definerer minimumskravene for arbeidsforhold. Dersom nasjonal lovgivning setter høyere krav enn de krav ILO-konvensjonen eller FNs universelle menneskerettighetsdeklarasjon har satt, så skal nasjonal lovgivning følges.

Stoppe barnearbeid

Barnearbeid, slik dette er definert av ILO, er ikke tillatt. Dersom barnearbeid forekommer er leverandøren ansvarlig for utvikling av bærekraftige sosiale og økonomiske alternativer mot barnearbeid (for eksempel utdanning).

Eliminering av tvangsarbeid

Bruk av tvangs- eller obligatorisk arbeid aksepteres ikke.

Eliminering av diskriminering

Diskriminering basert på etnisitet, kjønn, relegion, sosial bakgrunn, handicap, politisk mening eller seksuell legning skal ikke forekomme.

Brutal behandling

Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

Anstendig lønn og arbeidstid

Lønn skal utbetales i tide og fullt ut direkte til den ansatte. Laveste akseptable lønn tilsvarer minimumslønn i henhold til nasjonal lovgivning.
Ukentlig arbeidstid må ikke overstige lovlig grense og overtidslønn skal alltid utbetales.


Regulære ansettelser

Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.
Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger (ILO 87 og 98) i land der organisasjonsfrihet er begrenset eller under utvikling vil leverandøren sikre at den ansatte kan møte selskapsledelsen for å drøfte lønn og arbeidsforhold uten negative konsekvenser.

Korrupsjon

Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Miljø

Leverandøren skal arbeide for å redusere energi- og ressursforbruk så vel som avfall og utslipp til atmosfæren, grunn og vann. Kjemikalier skal håndteres slik at de ikke skader mennesker eller miljø.

Marginaliserte befolkningsgrupper

Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper.

Helse og sikkerhet

Leverandøren skal sikre et trygt arbeidsmiljø som samsvarer med internasjonale standarder. Ansatte skal informeres om helserisiko som følge av deres arbeid. Alle ansatte skal ha tilgang til bruk av hensiktsmessig sikkerhetsutstyr.

Dyrevelferd

Generelle krav til dyrevelferd ( forhold og produksjon nasjonalt og internasjonalt):
Avl, levemiljø, transport og avlivning skal oppfylle kravene i norsk lovverk for arten, eventuelt EUs regelverk og OIEs retningslinjer når arten ikke omtales i norsk lovverk. Alternativer til animalske produkter skal vurderes, og velges ved etisk uakseptable driftsformer.

Ledelsessystem hos leverandører

Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. OVLs medlemsbedrifter understreker viktigheten av at leverandør har systemer som støtter implementeringen av disse. Forventningene er tydeliggjort ved at:

  • Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for implementering av de etiske retningslinjene i egen virksomhet.
  • Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin organisasjon.
  • Leverandøren skal innhente samtykke fra OVLs medlemsbedrifter før produksjon eller deler av produksjon settes ut til en underleverandør/kontraktør der dette ikke er avtalt på forhånd.
  • Leverandøren skal kunne gjøre rede for hvor varer som er bestilt av OVLs medlemsbedrifter blir produsert.

Samsvar

Medlemmene av OVL skal forsikre seg om at leverandøren og aktuelle underleverandører forholder seg til reglene i dette dokumentet.