Om OCH

OCH Ortopedi er en ortopedibedrift med ca. 160 medarbeidere fordelt på klinikker i Oslo og omeng, Østfold(Viken), Innlandet, Møre & Romsdal samt Nord-Norge.

I nært samarbeid med annet helsepersonale, pasienter og pårørende; dekker vi bevegelseshemmedes behov for ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser og ortopedisk fottøy) i henhold til gjeldende regler og forskrifter fra NAV. Vi samarbeider med annet helsepersonell, pasienter og pårørende.

Vår målsetting er at mennesker – uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger – via vår faglige kompetanse og innsats, får forbedret bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. Dermed bidrar vi til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering. Vi er stolte av at dette representerer god samfunnsøkonomi.

OCH Ortopedi eies av Embla Medical og sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Finland, Danmark og på Island er vi i dag den største klinikkvirksomheten i Norden innen ortopediske hjelpemidler der bl.a. felles faglig utvikling gjennomføres via våre spesialistgrupper.

OCH´s VISJON

Ledende virksomhet innen ortopediske hjelpemidler

OCH skal være landets ledende virksomhet innen ortopediske hjelpemidler. Fundert i kvalitetsledelse og en fleksibel, faglig teknisk høyt kvalifisert organisasjon, skal OCH i samarbeid med søsterbedrifter, tverrfaglige samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner og annet helsepersonale, videreutvikle tilpasningen av ortopediske hjelpemidler og formidle kompetanse.
Visjonen er å bedre nåværende og fremtidige pasientkunders livskvalitet slik at vi sikrer oss langvarige kunderelasjoner.

OCH skal arbeide for en stadig optimalisering av driften både for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet og i samarbeid med NAV bidra til en mest mulig samfunnsøkonomisk gunstig utnyttelse av de midler som stilles til rådighet innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

OCH´s MÅL

OCH skal vokse, være attraktiv som arbeidsgiver og faglig samarbeidspartner samt forbedre lønnsomheten

Forretningsidé
Vi forbedrer menneskers funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet

Vi forbedrer menneskers bevegelsesevne og livskvalitet.

I samarbeid med søsterbedrifter, annet helsepersonale, NAV, pasienter og pårørende; skal OCH Ortopedi bidra til å forbedre enkeltindividers livskvalitet ved hjelp av rådgiving, behandling, utvikling og tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

OCH ortopedi AS skal, gjennom:

en kvalitetsbevisst organisasjon med fokus på hele mennesket høyt kvalifiserte, kompetente, kreative, nysgjerrige, forandringsvillige ortopediingeniører, ortopediteknikere og andre medarbeidere
optimale løsninger og faglig kompetanse sikre fornøyde og lojale kunder ved å være en markedsledende ortopedibedrift som dekker bevegelseshemmedes behov for proteser, ortopedisk fottøy og ortoser ihht gjeldende NAV- avtale og vedtak basert på godkjent rekvirent.

OCH skal:

Bedre nåværende og fremtidige pasientkunders livskvalitet.

Oppfattes som den beste arbeidsgiver og en ledende aktør innen individuelle tilpasninger av ortopediske hjelpemidler.

Fundert i kvalitetsledelse og en fleksibel, faglig og teknisk høyt kvalifisert organisasjon, samarbeide med søsterbedrifter, leverandører, utdanningsinstitusjoner og annet helsepersonale for å forbedre og videreutvikle tilpasningen av ortopeditekniske løsninger og formidle kompetanse

Ha korte leveringstider og fornøyde pasientkunder.Arbeide for en stadig optimalisering av driften for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet

I samarbeid med NAV bidra til en mest mulig samfunnsøkonomisk gunstig utnyttelse av de midler som stilles til rådighet innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

Personvernerklæring

DENNE ERKLÆRINGEN FORKLARER HVORDAN OCH ORTOPEDI SAMLER INN, LAGRER OG BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Administrerende direktør, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til databehandlingsansvarlig som også er virksomhetens systemansvarlige. Delegeringen gjelder kun oppgaver- og ikke ansvar. Det daglige ansvaret for pasientopplysninger er delegert til klinikkleder på den enkelte avdeling.

Hva er formålet?

Formålet med å lagre opplysninger er å gi riktig og effektiv helsehjelp til våre brukere. Noen opplysninger er vi lovpålagt å ta vare på, andre kan du gi oss frivillig for at vi skal få en mer effektiv kommunikasjon.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Våre ortopediingeniører er autorisert helsepersonell, og derved underlagt Helsepersonelloven kap. 8.(§§39 – 47) med tilhørende forskrift – som regulerer behandlingsgrunnlaget for pasientopplysninger.

Telecomputing er vår driftsleverandør for IT. Alle personopplysninger behandles av Telecomputing. Dette reguleres av databehandleravtale.

Tilsvarende avtaler har vi med Hove Medical (System X), Medilink, og Columbus Norge.

Hvilke personopplysninger behandles?

Lovpålagte opplysninger:

Personalia inkludert fødselsnummer, for sikker identifikasjon
Adresse, telefonnummer, sivilstand og yrke
Informasjon om smitterisiko, for å sikre HMS
Relevante diagnoser i forhold til de tjenester vi skal utføre
Verge eller hvem som samtykker på vegne av deg
Journalføring av våre undersøkelser og vurderinger
Relevante bilder og/eller film
Epikriser, henvisninger, vedtak og andre dokumenter som annet helsepersonell sender oss i forbindelse med behandlingen

Frivillige opplysninger:

Utfyllende kontaktinformasjon
for tilbakebetaling av forskuddsbetaling
Hvor hentes opplysningene fra? Opplysningene hentes fra henvisninger, søknader og vedtak som leveres oss i forbindelse med behandlingen. Eller direkte fra deg som kunde. Vi er ikke koplet mot Folkeregisteret.
Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? De lovpålagte opplysningene som er ført opp under pkt 4. er vi pliktige ved lov å lagre. De frivillige opplysningene kan gjøre de lettere for oss å kommunisere med deg.
Utleveres opplysningene til tredjeparter? For å sikre at det ytes riktig og effektiv helsehjelp kan det – på forespørsel eller når det er nødvendig – være hensiktsmessig å dele relevante opplysninger med andre samarbeidspartnere. Følgende tredjeparter kan få utlevert opplysninger:
Henvisende lege eller annet helsepersonell får en sammenstilling av vår journal (epikrise). Dette gjelder opplysninger som er relevante i den aktuelle behandlingen.
NAV får opplysninger i forbindelse med behandling av søknad, samt bekreftelse på ferdigstillelse av hjelpemiddelet. Disse opplysningene inneholder personalia, kontaktinformasjon, aktuell diagnose samt ortopediingeniørens vurdering.

I noen tilfeller ønsker vi å benytte bilder eller film i forbindelse med opplæring, kurs og lignende for annet helsepersonell. Dersom du er identifiserbar på bilde eller film kan dette ikke benyttes uten ditt skriftlige samtykke.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? Ihht Journalforskriften skal opplysninger oppbevares i minimum 10 år etter siste tilføyelse i journalen.

Alle opplysninger lagres på server Telecomputing i Norge ihht gjeldende regelverk. Noen av de eldste opplysningene er lagret i en lokal database som er forsvarlig låst og med begrenset tilgang. Denne databasen er ikke koplet til nettverk eller internett.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder? Du har rett til innsyn i egen journal så lenge opplysningene ikke antas å være til skade for deg. Du kan også kreve å få opplysningene utlevert.

Du kan kreve retting eller sletting av de frivillige opplysningene. Når det gjelder de lovpålagte opplysningene kan du kun kreve retting eller sletting av uriktige opplysninger.

Denne erklæringen kan ikke begrense rettigheter eller plikter som følger av norsk lov. Aktuelle lover og forskrifter er Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven, Arkivforskriften og journalforskriften.

Hvordan sikres opplysningene? Det er kun ansatte i OCH og våre databehandlere som har tilgang til opplysningene. Det foreligger rutiner som sikrer at det kun er relevant personale som har tilgang til sensitive opplysninger. Alle ansatte har signert en taushetserklæring.

Epost post@och.no

Telefon. 23 288200

Postadresse: Innspurten 9, 0663 Oslo

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som ble introducert 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dette kalles for informasjonskrav.

En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

OCHs Aktsomhetsvurderinger – Metode og Resultat

Risikovurderingen vurderer for samsvar og finansiell risiko. Samsvarsrisikoer inkluderer identifisering og vurdering av reelle rettighetshavere, politisk eksponerte personer, sanksjoner og overvåkningslister, og et stort spekter av risikoer knyttet til bestikkelser og korrupsjon, narkotikahandel, menneskerettighetsbrudd (f.eks. tvangsarbeid, barnearbeid, slaveri), miljøkriminalitet, terrorisme og forretningskriminalitet (f.eks. skatteunndragelse, hvitvasking, konkurranse). Finansiell risiko omfatter kreditt- og likviditetsrisiko vurdert gjennom konsoliderte rapporter fra kredittinformasjonsinstitusjoner. Vi har brukt et automatisert tredjeparts due diligence- verktøy (Compliance Catalyst) for å vurdere disse risikoene som en del av vårt rammeverket for leverandørstyring.

En risikobasert tilnærming er benyttet for å velge relevante leverandører for risikovurderingen. Leverandører i den øverste 95 % forbruksgrensen ble valgt, noe som tilsvarer totalt 15 leverandører.

Risikoanalysen viste at ingen av de 15 leverandørene var forbundet med vesentlige risikoer, noe som betyr at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak på grunn av risikoer knyttet til menneskerettigheter og humane arbeidsforhold.

For mer informasjon, se rapporten.

Likestillingsredegjørelse

I OCH Ortopedi har vi en brennende lidenskap for å hjelpe mennesker til å leve liv uten begrensninger.

Vi verdsetter at mennesker har ulike ideer, perspektiver og bakgrunner. Vår målsetting er at mennesker – uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger – via vår faglige kompetanse og innsats, får forbedret bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. Dermed bidrar vi til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering. Vi er stolte av at dette representerer god samfunnsøkonomi.

Tilstand for kjønnslikestilling

Nedenfor fremstilles tilgjengelig tallmessig dokumentasjon for likestillingssituasjonen for regnskapsåret 2021. Av ansatte totalt i virksomheten er 36% menn mot 64% kvinner, og selskapet har en målsetting om å ha en kjønnsfordeling på 50/50 i ledende stillinger. Av ledende stillinger i dag utgjør kvinner 60%. Basert på systematisk kategorisering av samtlige stillinger på bakgrunn av kompetanse, ansvar, arbeidsforhold og anstrengelser, er kjønnsfordelingen på fire stillingsgrupper: Gruppe 1: 75% kvinner, gruppe 2: 70% kvinner, gruppe 3: 67% kvinner og gruppe 4: 49% kvinner. Gruppe 1 omfatter stillingene med lavest skår på ovennevnte kriterier, og gruppe 4 utgjør stillingene med høyest skår.

Ansatte i OCH Ortopedi er som hovedregel ansatt i faste heltidsstillinger. I 2021 utgjorde 24% av arbeidsstokken reduserte stillinger. Dette er resultat av tilrettelegging etter arbeidsmiljølovens rettigheter av hensyn til alder eller omsorg for barn, samt selskapets interne personalpolitikk. En systematisk kartlegging gjennomført i 2022 viser at 0 % arbeider ufrivillig deltid, og kun 3 ansatte i arbeidsstokken har en midlertidig ansettelse. Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjon var 35 for kvinner og 0 for menn. Det er små ulikheter i lønnsnivå mellom kjønnene. OCH Ortopedi er omfattet av overenskomster for den største delen av arbeidsstokken, og lønnskartleggingen viser uvesentlig forskjell av kvinners andel i prosent i fastlønn og total utbetaling.

Vårt arbeid mot likestilling og mot diskriminering

OCH Ortopedi har definert et etisk grunnsyn som er retningsgivende for hvordan vi skal ivareta våre pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere. Vår organisasjonskultur skal være preget av åpenhet og ærlighet, og etisk bevisstgjøring skal prege hvordan vi utfører våre arbeidsoppgaver og prosesser. Vi har et mål om et variert og inkluderende arbeidsmiljø med like karrieremuligheter for alle.

Vårt likestillingsarbeid er forankret i vår virksomhetsstrategi, våre verdier, i vårt kompetanserammeverk og i vår personalhåndbok. For OCH Ortopedi er likeverd og mangfold en naturlig del av virksomheten, noe som betyr at alle skal ha samme rettigheter, muligheter og plikter uavhengig av kjønn, transkjønnet identitet eller uttrykk, etnisitet, livssyn, funksjonshemming, seksuell legning eller alder. Vi mener at medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring genererer økt kreativitet og kvalitet i organisasjonen – og dette likestillings- og mangfoldighetsaspektet vurderes ved utvelgelse ved alle rekrutteringer og er innlemmet i vår rekrutteringsstrategi.

I OCH Ortopedi er det nulltoleranse for trakassering, brudd på lover og regler, etiske normer og retningslinjer, og i vårt kvalitetssystem og i vår personalhåndbok henvises det til hvordan medarbeidere går frem dersom det oppstår situasjoner der det må varsles. Det er i 2021 ikke rapportert om hendelser av diskriminering eller andre uønskede hendelser gjennom varslingsrutinen.

Gjennom årlige medarbeiderundersøkelser kartlegges arbeidsmiljø, medarbeiderengasjement og inkluderingskultur. Resultatene følges opp avdelingsvis og det utarbeides lokale handlingsplaner med

tiltak for forbedring og bevaring. Tiltakene følges opp og evalueres årlig. Det er gode resultater overordnet for OCH Ortopedi i 2022, og svært gode resultater tilknyttet inkluderingskultur-indeksen.

OCH Ortopedi jobber aktivt og målrettet med likestilling for å sikre en inkluderende arbeidsplass, og dette er et langsiktig og kontinuerlig arbeid. For å sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, utarbeides det årlig overordnede og klinikkvise handlingsplaner i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Her inngår blant annet vernerunder, arbeidshelseundersøkelser og AMU-møter som faste punkter. Bedriftshelse- tjenestens øvrige tjenestetilbud knyttet til enkeltmedarbeidere benyttes.

HR er involvert i alle deler av rekrutteringsprosesser i OCH Ortopedi, fra behovsanalyse til referansetaking og tilbud. Alle stillinger lyses ut, og selskapet følger Össur-gruppens skandinaviske rekrutteringsprosess og strategi i enhver utvelgelse. Det er ønskelig å bidra til at søkere er mangfoldig representert og selskapet vil derfor fremover jobbe enda mer bevisst med bruk av bilder og ordvalg i stillingsannonsene.

OCH Ortopedi ønsker at alle medarbeidere skal gis samme forutsetning for personlig og faglig utvikling. Det avholdes i 2022 en rekke opplæringssesjoner i utviklingssamtalen og medarbeiderutvikling, og det jobbes aktivt med lederutvikling. I 2022 utvikles et lederutviklingsprogram for faglige ledere uten personalansvar som inkluderer temaer og områder som ivaretar mangfold og likestilling. Selskapets prosess for forfremmelse og utviklingsmuligheter er transparent og tilgjengelig for enhver medarbeider, og mulighetene lyses ut og må søkes på. Her følges de samme retningslinjer som i enhver annen rekrutteringsprosess. Vi har konkurransedyktige og stimulerende lønns- og arbeidsvilkår som fastsettes gjennom våre tariffavtaler og retningslinjer. Selskapet har begrensede muligheter til å tilby fleksibilitet utover dagens praksis på bakgrunn av virksomhetens art som ortopediteknisk klinikk. Hoveddelen av arbeidsstokken har arbeidsoppgaver og stillingsfunksjon direkte tilknyttet pasientkontakt eller pasientarbeid, og er derfor stor grad bundet til klinikkens åpningstider.

Ansvaret for å sikre likestilling og hindre diskriminering er både et leder- og medarbeideransvar. Ledelsen, HR, tillitsvalgte og ansattrepresentanter tilrettelegger for, koordinerer og evaluerer arbeidet. Det er i 2022 iverksatt en intern arbeidsgruppe som jobber for dette formål i henhold til de veiledninger og verktøy som ligger i aktivitets- og redegjørelsesplikten. HR leder arbeidsgruppen og tiltakene vil evalueres årlig i samarbeid med de ovenfor nevnte bidragsytere.

Policy for bærekraftig forretningspraksis

OCH arbeider for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

OCH anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. OCH arbeider aktivt med bærekraftsmålene.

OCH er medlem i Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL). OVL er medlem av Etisk handel Norge. Via medlemskapet i OVL forplikter OCH seg dermed til å arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Krav til egen virksomhet
OCH erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet:

Aktsomhetsvurderinger
OCH skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning.
Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Ansvarlig innkjøpspraksis
OCH anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis.
OCH skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Fri fagorganisering og Arbeidererepresenatsjon
OCH støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.

Leverandørutvikling og partnerskap
I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med relevant kompetanseheving eller ressurser som setter våre leverandører i stand til å etterleve OCHs krav til forhold i leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for godt samarbeid med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden.

Antikorrupsjon
OCH, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Land under handelsboikott
OCH, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Krav til forhold i leverandørkjeden
Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører, derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. Våre leverandører skal:

Følge retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.
Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.
Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.
På oppfordring fra OCH kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene.
Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.

Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct)

Disse prinsippene for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med nasjonal minstealder for ansettelse, eller; minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finnested.
3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.
3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.
4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

Brutal behandling (Menneskerettighetserklæringen/UDHR)

5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.
7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.
8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.
8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.
8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

Regulære ansettelser
9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
9.3. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Marginaliserte befolkningsgrupper
10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

Miljø
11.1. Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var-prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold.
11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

Korrupsjon
12.1. Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Dyrevelferd
13.1. Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.
13.2. Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.

Retningslinjer for etisk handel

Bransjeforeningen Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL) har utarbeidet felles retningslinjer for etisk handel. Som medlem av OVL vil Ortopediteknikk sørge for at retningslinjene følges i hele vår virksomhet.

Medlemsbedriftenes samfunnsansvar –
retningslinjer for etisk handel

Hensikten med retningslinjene for etisk handel er å sikre at medlemmer av OVL opptrer i henhold til internasjonalt anerkjente standarder i forhold til menneskerettigheter, arbeids- og miljøforhold. Alle medlemsbedrifter i OVL forplikter seg til å følge disse reglene.

Målet med reglene er ikke å redusere handel, men å hjelpe leverandører til å bedre sosiale og miljømessige standarder. OVL krever at medlemsbedriftene og deres leverandører følger de nedenfor beskrevne standarder og forhold:

  • ILOs åtte grunnleggende konvensjoner nummer 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182.
  • FN-konvensjonen om barns rettigheter, artikkel 32
  • All arbeidslivsrelatert helse- og sikkerhetslovgivning i produksjonslandet
  • Arbeidskraftlover, inklusive lovgiving om minimumslønn og relevante sosiale forsikringsordninger i produksjonslandet

Menneskerettigheter

Leverandørene skal respektere menneskerettighetene slik disse er definert av FN.

Prinsipper og rettigheter i arbeidsforhold

Nasjonal lovgivning

All lovgiving relatert til arbeidsforhold i det landet leverandører har aktivitet skal følges og dette definerer minimumskravene for arbeidsforhold. Dersom nasjonal lovgivning setter høyere krav enn de krav ILO-konvensjonen eller FNs universelle menneskerettighetsdeklarasjon har satt, så skal nasjonal lovgivning følges.

Stoppe barnearbeid

Barnearbeid, slik dette er definert av ILO, er ikke tillatt. Dersom barnearbeid forekommer er leverandøren ansvarlig for utvikling av bærekraftige sosiale og økonomiske alternativer mot barnearbeid (for eksempel utdanning).

Eliminering av tvangsarbeid

Bruk av tvangs- eller obligatorisk arbeid aksepteres ikke.

Eliminering av diskriminering

Diskriminering basert på etnisitet, kjønn, relegion, sosial bakgrunn, handicap, politisk mening eller seksuell legning skal ikke forekomme.

Brutal behandling

Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

Anstendig lønn og arbeidstid

Lønn skal utbetales i tide og fullt ut direkte til den ansatte. Laveste akseptable lønn tilsvarer minimumslønn i henhold til nasjonal lovgivning.
Ukentlig arbeidstid må ikke overstige lovlig grense og overtidslønn skal alltid utbetales.


Regulære ansettelser

Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.
Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger (ILO 87 og 98) i land der organisasjonsfrihet er begrenset eller under utvikling vil leverandøren sikre at den ansatte kan møte selskapsledelsen for å drøfte lønn og arbeidsforhold uten negative konsekvenser.

Korrupsjon

Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Miljø

Leverandøren skal arbeide for å redusere energi- og ressursforbruk så vel som avfall og utslipp til atmosfæren, grunn og vann. Kjemikalier skal håndteres slik at de ikke skader mennesker eller miljø.

Marginaliserte befolkningsgrupper

Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper.

Helse og sikkerhet

Leverandøren skal sikre et trygt arbeidsmiljø som samsvarer med internasjonale standarder. Ansatte skal informeres om helserisiko som følge av deres arbeid. Alle ansatte skal ha tilgang til bruk av hensiktsmessig sikkerhetsutstyr.

Dyrevelferd

Generelle krav til dyrevelferd ( forhold og produksjon nasjonalt og internasjonalt):
Avl, levemiljø, transport og avlivning skal oppfylle kravene i norsk lovverk for arten, eventuelt EUs regelverk og OIEs retningslinjer når arten ikke omtales i norsk lovverk. Alternativer til animalske produkter skal vurderes, og velges ved etisk uakseptable driftsformer.

Ledelsessystem hos leverandører

Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. OVLs medlemsbedrifter understreker viktigheten av at leverandør har systemer som støtter implementeringen av disse. Forventningene er tydeliggjort ved at:

  • Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for implementering av de etiske retningslinjene i egen virksomhet.
  • Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin organisasjon.
  • Leverandøren skal innhente samtykke fra OVLs medlemsbedrifter før produksjon eller deler av produksjon settes ut til en underleverandør/kontraktør der dette ikke er avtalt på forhånd.
  • Leverandøren skal kunne gjøre rede for hvor varer som er bestilt av OVLs medlemsbedrifter blir produsert.

Samsvar

Medlemmene av OVL skal forsikre seg om at leverandøren og aktuelle underleverandører forholder seg til reglene i dette dokumentet.

Etiske retningslinjer for bransjen

Etiske retningslinjer for medlemmer av Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL) 

Medlemmene av bransjeforeningen OVL (Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund) er leverandører av ortopediske hjelpemidler. Bransjen har som målsetting å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og er opptatt av produktenes sikkerhet og kvalitet for brukere og pasienter.
Medlemmene skal i sin virksomhet overholde norske lover og forskrifter og sørge for at kravene til god forretningsskikk følges. Etiske retningslinjer kommer i tillegg til og går ut over gjeldende lovverk. En handling kan derfor være lovlig, men likevel uetisk.
Brudd på de etiske retningslinjene skal rapporteres først inn til det aktuelle medlemmet og deretter eventuelt til styret i OVL. Medlemmer som bryter de etiske retningslinjene, kan bli ekskludert i hht §2-4 i OVLs vedtekter.

Retningslinjer for leverandører

Vedtatt av styret i OCH Ortopedi AS (OCH) 25. November 2020.

OCH arbeider for å ha en bærekraftig forretnings-praksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og vi har derfor utarbeidet retningslinjer for leverandører som et komplement til vår egen policy.

For å få en bærekraftig forretningspraksis ønsker vi å samarbeide tett med våre leverandører og forretningspartnere. Samarbeid i leverandørkjeden er en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis, og for å nå FNs bærekraftsmål.