Denne erklæringen forklarer hvordan OCH Ortopedi samler inn, lagrer og behandler personopplysninger.

 1. Hvem er behandlingsansvarlig? Administrerende direktør, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til databehandlingsansvarlig som også er virksomhetens systemansvarlige. Delegeringen gjelder kun oppgaver- og ikke ansvar. Det daglige ansvaret for pasientopplysninger er delegert til klinikkleder på den enkelte avdeling.
 1. Hva er formålet? Formålet med å lagre opplysninger er å gi riktig og effektiv helsehjelp til våre brukere. Noen opplysninger er vi lovpålagt å ta vare på, andre kan du gi oss frivillig for at vi skal få en mer effektiv kommunikasjon.

 

 1. Hva er det rettslige grunnlaget? Våre ortopediingeniører er autorisert helsepersonell, og derved underlagt Helsepersonelloven kap. 8.(§§39 – 47) med tilhørende forskrift – som regulerer behandlingsgrunnlaget for pasientopplysninger.

Telecomputing er vår driftsleverandør for IT. Alle personopplysninger behandles av Telecomputing. Dette reguleres av databehandleravtale. Tilsvarende avtaler har vi med Hove Medical (System X), Medilink, og Columbus Norge.

 1. Hvilke personopplysninger behandles?

Lovpålagte opplysninger:

 • Personalia inkludert fødselsnummer, for sikker identifikasjon
 • Adresse, telefonnummer, sivilstand og yrke
 • Informasjon om smitterisiko, for å sikre HMS
 • Relevante diagnoser i forhold til de tjenester vi skal utføre
 • Verge eller hvem som samtykker på vegne av deg
 • Journalføring av våre undersøkelser og vurderinger
 • Relevante bilder og/eller film
 • Epikriser, henvisninger, vedtak og andre dokumenter som annet helsepersonell sender oss i forbindelse med behandlingen

Frivillige opplysninger:

 • Utfyllende kontaktinformasjon
 • for tilbakebetaling av forskuddsbetaling
 1. Hvor hentes opplysningene fra? Opplysningene hentes fra henvisninger, søknader og vedtak som leveres oss i forbindelse med behandlingen. Eller direkte fra deg som kunde. Vi er ikke koplet mot Folkeregisteret.

 

 1. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? De lovpålagte opplysningene som er ført opp under pkt 4. er vi pliktige ved lov å lagre. De frivillige opplysningene kan gjøre de lettere for oss å kommunisere med deg.

 

 

 1. Utleveres opplysningene til tredjeparter? For å sikre at det ytes riktig og effektiv helsehjelp kan det – på forespørsel eller når det er nødvendig – være hensiktsmessig å dele relevante opplysninger med andre samarbeidspartnere. Følgende tredjeparter kan få utlevert opplysninger:
 • Henvisende lege eller annet helsepersonell får en sammenstilling av vår journal (epikrise). Dette gjelder opplysninger som er relevante i den aktuelle behandlingen.
 • NAV får opplysninger i forbindelse med behandling av søknad, samt bekreftelse på ferdigstillelse av hjelpemiddelet. Disse opplysningene inneholder personalia, kontaktinformasjon, aktuell diagnose samt ortopediingeniørens vurdering.

I noen tilfeller ønsker vi å benytte bilder eller film i forbindelse med opplæring, kurs og lignende

for annet helsepersonell. Dersom du er identifiserbar på bilde eller film kan dette ikke benyttes

uten ditt skriftlige samtykke.

 1. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? Ihht Journalforskriften skal opplysninger oppbevares i minimum 10 år etter siste tilføyelse i journalen.

Alle opplysninger lagres på server Telecomputing i Norge ihht gjeldende regelverk. Noen av de eldste opplysningene er lagret i en lokal database som er forsvarlig låst og med begrenset tilgang. Denne databasen er ikke koplet til nettverk eller internett.

 1. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder? Du har rett til innsyn i egen journal så lenge opplysningene ikke antas å være til skade for deg. Du kan også kreve å få opplysningene utlevert.

Du kan kreve retting eller sletting av de frivillige opplysningene. Når det gjelder de lovpålagte opplysningene kan du kun kreve retting eller sletting av uriktige opplysninger.

Denne erklæringen kan ikke begrense rettigheter eller plikter som følger av norsk lov. Aktuelle lover og forskrifter er Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven, Arkivforskriften og journalforskriften.

 1. Hvordan sikres opplysningene? Det er kun ansatte i OCH og våre databehandlere som har tilgang til opplysningene. Det foreligger rutiner som sikrer at det kun er relevant personale som har tilgang til sensitive opplysninger. Alle ansatte har signert en taushetserklæring.

 

Kontakt oss

Epost post@och.no

Telefon. 23 288200

PB. 6180 Etterstad, 0602 OSLO

 

Avdelinger

Helsfyr oslo@och.no
Grålum/Fredrikstad fredrikstad@och.no
Lillehammer lillehammer@och.no