Om Fjellstrand Vel

Fjellstrand Vel är en av flera välgörenhetsorganisationer på Nesodden som grundades runt sekelskiftet. 

Den första var Flaskebekk Vel 1894, Oksval Vel 1902 och därefter Hellvik Vel och Fjellstrand Vel den 5 juni 1912.

Historia

Fjellstrand Vel är en av flera välgörenhetsorganisationer på Nesodden som grundades runt sekelskiftet. De första var Flaskebekk Vel 1894, Oksval Vel 1902 och därefter Hellvik Vel och Fjellstrand Vel den 5 juni 1912.

På Nesodden byggdes allt fler sommarvillor och fritidshus. Nesodden hade blivit ett populärt rekreationsområde för Oslos bättre bemedlade befolkning. Fram till dess hade Fjellstrandsborna livnärt sig på jord- och skogsbruk med stora gårdar som Fjell och Granerud Gård. Fjellstrand utvecklades nu till ett centrum i kommunen.

Det fanns ett livligt affärsliv med bank, postkontor, köttaffär, lanthandel, livsmedelsbutik, kiosker och café! Båten var det viktigaste och under lång tid det enda kommunikationsmedlet. Vellet grundades för att lösa och samordna gemensamma uppgifter som vägbyggen, bryggor och brygghus, vägbelysning och dricksvatten. Det grävdes, hackades och skyfflades. Damerna bakade kakor, höll basar och organiserade en syklubb för att samla in pengar till Vellet. Ett stort antal frivilliga timmar lades ner under dessa tidiga år för att utveckla infrastruktur som sedan dess har blivit en kommunal uppgift.

Fjellstrand Vels Vannverk försåg befolkningen med vatten från 1923 till 1963, då kommunen tog över. Sedan starten har organisationen också varit mån om att tillhandahålla gemensamma friluftsområden för befolkningen, och säkrade det vackra Nyborgjordet och Paradisbukta badstrand genom att grunda egna partnerskap. För oss idag låter det konstigt att det inte fanns fri tillgång till havet - men det fanns ingen allemansrätt och större delen av strandlinjen var privatägd. I Paradisbukta, den enda plats där det fanns grunt vatten och fri tillgång, lagrades timmer till långt in på sommaren.

Organisationen köpte stranden 1932, och efter det var det möjligt att bada här - om man var medlem i kooperativet, vill säga. Klipptornet uppfördes efter kriget och har varit ett landmärke som syns tydligt när man närmar sig Oslo.

Bolagsordning för Fjellstrand vel

Bolagsordning för Fjellstrand Vel, grundad 6 juni 1912. Bolagsordningen antogs vid årsmötet den 28 november 1995, med ändringar antagna vid årsmötet den 18 mars 2003.

 
§ 1 SYFTE

1.1 Syftet med Fjellstrand Vel är att tillvarata de gemensamma intressena för invånarna på Fjellstrand.

1.2 Vellet är politiskt obundet.

1.3 Styrelsen för Fjellstrand Vel samarbetar med andra föreningar eller institutioner i frågor av gemensamt intresse.

§ 2 MEDLEMSKAP

2.1 Alla som bor eller har fastighet i Fjellstrand kan bli medlem i Fjellstrand Vel.

2.2 För att ha röst- och yttranderätt vid årsmötet ska medlemsavgiften vara betald senast den tidpunkt som styrelsen bestämmer.

2.3 Varje medlem har en röst. Medlem får, om han är förhindrad att närvara vid årsmötet, skriftligen överlåta denna rösträtt.

2.4 Medlemmarna är skyldiga att efter bästa förmåga delta i initiativ av gemensamt intresse.

2.5 Fjellstrandsbor som under ett antal år visat stor arbetsinsats och intresse för Fjellstrand och Vellets arbete kan, på rekommendation av styrelsen, av årsmötet beviljas hedersmedlemskap.

§ 3 FÖRVALTNING

Fjellstrand Vel bedriver sin verksamhet genom följande organisationer:

 1. Det årliga mötet.

 2. Styrelse

 3. Permanent ansvarig för: stigar, gemensam antenn, Nyborgjordet, elljusspåret, badstrand, brygga och tennisbana.

 4. Kommittéer som utses av styrelsen eller årsstämman.

 5. Två revisorer valda vid årsmötet.

§ AVSNITT 4 DEN ÅRLIGA BOLAGSSTÄMMAN

4.1 Årsmötet är organisationens högsta myndighet.

Stämmor sammankallas av styrelsen genom anslag och kungörelse eller genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Kallelsen skall skickas ut senast 14 dagar före stämmodagen. Ordinarie årsmöte hålls varje år senast i mars månad.

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen anser att det behövs eller när minst 10 - tio - procent av medlemmarna skriftligen begär det.

Årsmötet leds av en vald ordförande.

4.2 Årsmötet ska behandla följande frågor:

 1. Styrelsens årliga rapport.

 2. Reviderade räkenskaper med revisorernas granskning av inventarieförteckningen.

 3. Styrelsens föreslagna arbetsprogram för den kommande perioden

 4. Inkomna förslag. Förslagen skall vara ordföranden tillhanda senast 8 - åtta - dagar före stämman.

 5. Val av;

 • läder

 • Styrelseledamöter

 • två revisorer

 • Valberedning med två ledamöter.

§ 5 STYRELSEN

5.1 Styrelsen består av

 1. Läder

 2. Skattmästare

 3. Sekreterare

 4. Sex styrelseledamöter.

Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

5.2 Styrelsen väljs av årsmötet. Ordföranden väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år. Valen organiseras så att minst fyra av ledamöterna är på val varje år.

5.3 Styrelsen skall:

 1. Genomföra årsmötets beslut.

 2. Ansvara för Vellets löpande förvaltning och tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till andra organisationer.

 3. Hantera Vellets tillgångar och fastigheter.

 4. Utse ansvariga för stigarna, den gemensamma antennen, Nyborgjordet, elljusspåret, badstranden, bryggan och tennisbanan.

 5. Vid behov utse kommittéer eller enskilda personer att utföra särskilda uppgifter.

 6. Att uppfylla Vellets ändamål i enlighet med gällande bolagsordning.

6 § ORGANISATIONEN HAR FÖLJANDE BOKFÖRING
 1. Förhandlingsprotokoll, som omfattar årsredovisningar, protokoll från årsmöten och styrelsemöten och andra punkter av intresse för organisationens verksamhet.

 2. Medlemsförteckning.

 3. Andra böcker som fastställs av styrelsen.

§ 7 REDOVISNING

Organisationens räkenskaper skall organiseras på ett sådant sätt att de olika verksamheternas finanser tydligt framgår vid årets slut.

Ordföranden skall godkänna alla utgifter som skall betalas av kassören och skall sköta föreningens bankkonton och postgirokonto tillsammans med kassören.

När räkenskaperna är avslutade skall en status upprättas som visar föreningens tillgångar. Status skall så långt möjligt sändas till medlemmarna före årsmötet. 

Bokföring och inventarier granskas minst en gång per år i samband med årsbokslutet per den 31 december. Revisorerna har i övrigt rätt att när som helst under året granska kassaböcker och inventarier.

§ 8 BESLUT

Upplösning av Fjellstrand Vel kan endast ske vid ett extra årsmöte som har sammankallats med minst 1 - en - månads skriftlig varsel. Upplösning kan endast beslutas med minst 2/3 majoritet av de närvarande.

Vellets fastigheter, byggnader och andra tillgångar tillfaller Nesoddens kommun mot att kommunen åtar sig att utnyttja dessa på Fjellstrand.

§ AVSNITT 9 ÄNDRINGAR AV BOLAGSORDNINGEN

Behandling av bolagsordningen sker vid ordinarie eller extra årsmöte. För ändring av bolagsordningen krävs minst 2/3 majoritet.

Innehållsförteckning