Integritetspolicy

DENNA POLICY FÖRKLARAR HUR OCH ORTOPEDI SAMLAR IN, LAGRAR OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER.

Vem är personuppgiftsansvarig?

VD är ansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. Det löpande ansvaret är delegerat till personuppgiftsbiträdet, som också är organisationens systemförvaltare. Delegeringen gäller endast arbetsuppgifter och inte ansvar. Det löpande ansvaret för patientuppgifter är delegerat till klinikchefen på respektive avdelning.

Vad är syftet med detta?

Syftet med att lagra information är att tillhandahålla korrekt och effektiv hälso- och sjukvård till våra användare. Vi är enligt lag skyldiga att lagra vissa uppgifter, men du kan frivilligt förse oss med andra uppgifter för att möjliggöra en effektivare kommunikation.

Vilken är den rättsliga grunden?

Våra ortopedingenjörer är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas därför av 8 kap. i lagen om hälso- och sjukvårdspersonal (§§ 39-47) och tillhörande föreskrifter - som reglerar grunden för behandling av patientuppgifter.

Telecomputing är vår leverantör av IT-tjänster. Alla personuppgifter behandlas av Telecomputing. Detta regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi har liknande avtal med Hove Medical (System X), Medilink och Columbus Norge.

Vilka personuppgifter behandlas?

Information som krävs enligt lag:

Personuppgifter, inklusive personnummer, för säker identifiering
Adress, telefonnummer, civilstånd och yrke
Information om infektionsrisk, för att säkerställa HSE
Relevanta diagnoser i förhållande till de tjänster vi kommer att tillhandahålla
Förmyndare eller den som samtycker på dina vägnar
Register över våra undersökningar och bedömningar
Relevanta bilder och/eller filmer
Epikriser, remisser, beslut och andra dokument som annan vårdpersonal skickar till oss i samband med behandlingen

Frivilliga upplysningar:

Ytterligare kontaktuppgifter
för återbetalning av förskottsbetalning
Varifrån samlas uppgifterna in? Uppgifterna inhämtas från remisser, ansökningar och beslut som lämnas till oss i samband med behandlingen. Eller direkt från dig som kund. Vi har ingen koppling till det nationella befolkningsregistret.
Är det frivilligt att lämna uppgifterna? Vi är skyldiga enligt lag att lagra de lagstadgade uppgifter som anges i avsnitt 4. De frivilliga uppgifterna kan göra det lättare för oss att kommunicera med dig.
Överlämnas uppgifterna till tredje part? För att säkerställa att korrekt och effektiv sjukvård tillhandahålls kan det - på begäran eller vid behov - vara lämpligt att dela relevant information med andra partners. Följande tredje parter kan få information:
Remitterande läkare eller annan sjukvårdspersonal får en sammanfattning av vår journal (epikris). Detta gäller information som är relevant för den aktuella behandlingen.
NAV får information i samband med behandlingen av ansökan, samt bekräftelse på att hjälpmedlet har färdigställts. Denna information omfattar personuppgifter, kontaktuppgifter, aktuell diagnos och ortopedingenjörens bedömning.

I vissa fall vill vi använda bilder eller filmer i samband med utbildning, kurser och liknande för annan sjukvårdspersonal. Om du är identifierbar på en bild eller film får den inte användas utan ditt skriftliga medgivande.

Hur raderas och arkiveras informationen? Enligt förordningen om medicinska journaler måste information lagras i minst 10 år efter den sista anteckningen i den medicinska journalen.

Alla uppgifter lagras på en Telecomputing-server i Norge i enlighet med gällande bestämmelser. Några av de äldsta uppgifterna lagras i en lokal databas som är säkert låst och med begränsad åtkomst. Denna databas är inte ansluten till ett nätverk eller internet.

Vilka rättigheter har den registrerade och vilket lands lagstiftning gäller? Du har rätt att ta del av din egen journal så länge informationen inte bedöms vara skadlig för dig. Du kan också kräva att uppgifterna lämnas ut.

Du kan begära rättelse eller radering av frivilliga uppgifter. När det gäller lagstadgade uppgifter kan du endast begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter.

Denna förklaring kan inte begränsa rättigheter eller skyldigheter enligt norsk lag. Relevanta lagar och förordningar är lagen om hälso- och sjukvårdspersonal, lagen om patienträttigheter, arkivförordningen och förordningen om medicinska journaler.

Hur är uppgifterna säkrade? Endast OCH-anställda och våra personuppgiftsbiträden har tillgång till uppgifterna. Det finns rutiner för att säkerställa att endast relevant personal har tillgång till känsliga uppgifter. Alla anställda har undertecknat ett sekretessavtal.

E-post post@och.no

Tfn. 23 288200

Postadress: Innspurten 9, 0663 Oslo, Norge