Om OCH

OCH Orthopaedics är ett ortopediföretag med cirka 160 anställda på kliniker i Oslo med omnejd, Østfold (Viken), Innlandet, Møre & Romsdal och Nordnorge.

I nära samarbete med annan vårdpersonal, patienter och anhöriga tillgodoser vi rörelsehindrades behov av ortopediska hjälpmedel (proteser, ortoser och ortopediska skor) i enlighet med gällande regler och föreskrifter från NAV. Vi samarbetar med annan vårdpersonal, patienter och anhöriga.

Vårt mål är att människor - oavsett skador eller medfödda rörelsehinder - ska kunna förbättra sin rörlighet, sitt oberoende och sin livskvalitet genom vår professionella expertis och våra insatser. På så sätt bidrar vi till ett aktivt deltagande i samhället och social inkludering. Vi är stolta över att detta är god samhällsekonomi.

OCH Orthopaedics ägs av Embla Medical och tillsammans med våra systerbolag i Sverige, Finland, Danmark och Island är vi idag Nordens största kliniska verksamhet inom ortopedtekniska hjälpmedel, där gemensam kompetensutveckling sker via våra specialistgrupper.

Remiss och egenavgift

En förutsättning för att få förmåner är att en leverantör med ramavtal med NAV levererar det ortopediska hjälpmedlet.

Dina rättigheter på NAV

För att få stöd till ortopediska hjälpmedel måste du ha en bestående (mer än två år) funktionsnedsättning i armar, ben eller rygg.

Hjälpmedlet måste vara nödvändigt för att upprätthålla en normal funktionsnivå, och det måste beställas av en auktoriserad specialist.

OCH:s VISION

Ledande organisation inom ortopediska hjälpmedel

OCH skall vara landets ledande organisation inom ortopedtekniska hjälpmedel. Baserat på kvalitetsstyrning och en flexibel, tekniskt högt kvalificerad organisation skall OCH i samarbete med systerbolag, tvärvetenskapliga partners, utbildningsinstitutioner och andra vårdgivare vidareutveckla anpassningen av ortopedtekniska hjälpmedel och sprida kunskap.
Visionen är att förbättra livskvaliteten för nuvarande och framtida patientkunder för att på så sätt säkra långsiktiga kundrelationer.

OCH skall arbeta för att ständigt optimera sin verksamhet för att uppnå tillfredsställande lönsamhet och i samarbete med NAV bidra till det samhällsekonomiskt mest gynnsamma utnyttjandet av de medel som ställs till förfogande inom ramen för vid var tid gällande regelverk.

OCH:s MÅL

OCH ska växa, vara attraktiv som arbetsgivare och samarbetspartner samt förbättra lönsamheten

Affärsidé
Vi förbättrar människors funktionsförmåga, oberoende och livskvalitet

Vi förbättrar människors rörlighet och livskvalitet.

I samarbete med systerbolag, annan sjukvårdspersonal, NAV, patienter och anhöriga ska OCH Orthopaedics bidra till att förbättra individers livskvalitet genom rådgivning, behandling, utveckling och anpassning av ortopediska hjälpmedel.

OCH Orthopaedics AS skall, genom:

en kvalitetsmedveten organisation med fokus på hela människan högt kvalificerade, kompetenta, kreativa, nyfikna och anpassningsbara ortopedingenjörer, ortopedtekniker och övriga medarbetare
optimala lösningar och professionell kompetens säkerställa nöjda och lojala kunder genom att vara ett marknadsledande ortopedföretag som tillgodoser rörelsehindrade personers behov av proteser, ortopediska skor och ortoser i enlighet med gällande NAV avtal och beslut baserat på godkända rekvisitörer.

OCH skall:

Förbättra livskvaliteten för nuvarande och framtida patientkunder.

Uppfattas som den bästa arbetsgivaren och en ledande aktör inom kundanpassning av ortopediska hjälpmedel.

grundat på kvalitetsstyrning och en flexibel, professionellt och tekniskt högt kvalificerad organisation, samarbeta med systerföretag, leverantörer, utbildningsinstitutioner och andra vårdpersonal för att förbättra och vidareutveckla anpassningen av ortopediska tekniska lösningar och sprida expertis

Ha korta leveranstider och nöjda patientkunder.arbeta för att kontinuerligt optimera verksamheten för att uppnå tillfredsställande lönsamhet

I samarbete med NAV bidra till den mest samhällsekonomiskt gynnsamma användningen av de medel som finns tillgängliga inom de vid var tid gällande regelverken.

Integritetspolicy

DENNA POLICY FÖRKLARAR HUR OCH ORTOPEDI SAMLAR IN, LAGRAR OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER.

Vem är personuppgiftsansvarig?

VD är ansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. Det löpande ansvaret är delegerat till personuppgiftsbiträdet, som också är organisationens systemförvaltare. Delegeringen gäller endast arbetsuppgifter och inte ansvar. Det löpande ansvaret för patientuppgifter är delegerat till klinikchefen på respektive avdelning.

Vad är syftet med detta?

Syftet med att lagra information är att tillhandahålla korrekt och effektiv hälso- och sjukvård till våra användare. Vi är enligt lag skyldiga att lagra vissa uppgifter, men du kan frivilligt förse oss med andra uppgifter för att möjliggöra en effektivare kommunikation.

Vilken är den rättsliga grunden?

Våra ortopedingenjörer är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas därför av 8 kap. i lagen om hälso- och sjukvårdspersonal (§§ 39-47) och tillhörande föreskrifter - som reglerar grunden för behandling av patientuppgifter.

Telecomputing är vår leverantör av IT-tjänster. Alla personuppgifter behandlas av Telecomputing. Detta regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi har liknande avtal med Hove Medical (System X), Medilink och Columbus Norge.

Vilka personuppgifter behandlas?

Information som krävs enligt lag:

Personuppgifter, inklusive personnummer, för säker identifiering
Adress, telefonnummer, civilstånd och yrke
Information om infektionsrisk, för att säkerställa HSE
Relevanta diagnoser i förhållande till de tjänster vi kommer att tillhandahålla
Förmyndare eller den som samtycker på dina vägnar
Register över våra undersökningar och bedömningar
Relevanta bilder och/eller filmer
Epikriser, remisser, beslut och andra dokument som annan vårdpersonal skickar till oss i samband med behandlingen

Frivilliga upplysningar:

Ytterligare kontaktuppgifter
för återbetalning av förskottsbetalning
Varifrån samlas uppgifterna in? Uppgifterna inhämtas från remisser, ansökningar och beslut som lämnas till oss i samband med behandlingen. Eller direkt från dig som kund. Vi har ingen koppling till det nationella befolkningsregistret.
Är det frivilligt att lämna uppgifterna? Vi är skyldiga enligt lag att lagra de lagstadgade uppgifter som anges i avsnitt 4. De frivilliga uppgifterna kan göra det lättare för oss att kommunicera med dig.
Överlämnas uppgifterna till tredje part? För att säkerställa att korrekt och effektiv sjukvård tillhandahålls kan det - på begäran eller vid behov - vara lämpligt att dela relevant information med andra partners. Följande tredje parter kan få information:
Remitterande läkare eller annan sjukvårdspersonal får en sammanfattning av vår journal (epikris). Detta gäller information som är relevant för den aktuella behandlingen.
NAV får information i samband med behandlingen av ansökan, samt bekräftelse på att hjälpmedlet har färdigställts. Denna information omfattar personuppgifter, kontaktuppgifter, aktuell diagnos och ortopedingenjörens bedömning.

I vissa fall vill vi använda bilder eller filmer i samband med utbildning, kurser och liknande för annan sjukvårdspersonal. Om du är identifierbar på en bild eller film får den inte användas utan ditt skriftliga medgivande.

Hur raderas och arkiveras informationen? Enligt förordningen om medicinska journaler måste information lagras i minst 10 år efter den sista anteckningen i den medicinska journalen.

Alla uppgifter lagras på en Telecomputing-server i Norge i enlighet med gällande bestämmelser. Några av de äldsta uppgifterna lagras i en lokal databas som är säkert låst och med begränsad åtkomst. Denna databas är inte ansluten till ett nätverk eller internet.

Vilka rättigheter har den registrerade och vilket lands lagstiftning gäller? Du har rätt att ta del av din egen journal så länge informationen inte bedöms vara skadlig för dig. Du kan också kräva att uppgifterna lämnas ut.

Du kan begära rättelse eller radering av frivilliga uppgifter. När det gäller lagstadgade uppgifter kan du endast begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter.

Denna förklaring kan inte begränsa rättigheter eller skyldigheter enligt norsk lag. Relevanta lagar och förordningar är lagen om hälso- och sjukvårdspersonal, lagen om patienträttigheter, arkivförordningen och förordningen om medicinska journaler.

Hur är uppgifterna säkrade? Endast OCH-anställda och våra personuppgiftsbiträden har tillgång till uppgifterna. Det finns rutiner för att säkerställa att endast relevant personal har tillgång till känsliga uppgifter. Alla anställda har undertecknat ett sekretessavtal.

E-post post@och.no

Tfn. 23 288200

Postadress: Innspurten 9, 0663 Oslo, Norge

Lagen om insyn och due diligence

Transparency Act är en relativt ny lag som infördes 2022 och syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor samt säkerställa allmänhetens tillgång till information.

Lagen ålägger bland annat organisationer en skyldighet att tillhandahålla information och att genomföra due diligence-bedömningar som måste redovisas i en rapport som lämnas in.

Enligt transparenslagen kan vem som helst kräva att få information från organisationer om hur de hanterar faktisk och potentiell negativ påverkan som har bedömts i due diligence-bedömningarna. Detta kallas för ett informationskrav.

En due diligence-bedömning är en process eller ett arbetssätt för att identifiera, förebygga, redovisa och följa upp hur en organisation hanterar faktiska och potentiella negativa effekter av sin verksamhet kopplade till mänskliga rättigheter och anständigt arbete.

OCH:s due diligence-bedömningar - metod och resultat

Riskbedömningen omfattar efterlevnad och finansiella risker. Compliance-risker omfattar identifiering och bedömning av verkliga huvudmän, personer i politiskt utsatt ställning, sanktioner och övervakningslistor samt ett brett spektrum av risker relaterade till mutor och korruption, narkotikahandel, brott mot mänskliga rättigheter (t.ex. tvångsarbete, barnarbete, slaveri), miljöbrott, terrorism och ekonomisk brottslighet (t.ex. skatteflykt, penningtvätt, konkurrens). Finansiell risk omfattar kredit- och likviditetsrisk som bedöms genom konsoliderade rapporter från kreditupplysningsinstitut. Vi har använt ett automatiserat verktyg för due diligence av tredje part (Compliance Catalyst) för att bedöma dessa risker som en del av vårt ramverk för leverantörshantering.

En riskbaserad metod har använts för att välja ut relevanta leverantörer för riskbedömningen. Leverantörer i den översta 95-procentiga konsumtionströskeln valdes ut, vilket motsvarar totalt 15 leverantörer.

Riskanalysen visade att ingen av de 15 leverantörerna var förknippad med betydande risker, vilket innebär att det inte är nödvändigt att vidta åtgärder på grund av risker relaterade till mänskliga rättigheter och humana arbetsvillkor.

För mer information, se rapporten.

Jämställdhetsdeklaration

På OCH Orthopaedics har vi en passion för att hjälpa människor att leva ett liv utan begränsningar.

Vi är medvetna om att människor har olika idéer, perspektiv och bakgrunder. Vårt mål är att människor - oavsett skador eller medfödda rörelsehinder - ska kunna förbättra sin rörlighet, sitt oberoende och sin livskvalitet genom vår yrkeskunskap och våra insatser. På så sätt bidrar vi till ett aktivt deltagande i samhället och social inkludering. Vi är stolta över att detta är god samhällsekonomi.

Jämställdhetssituationen

Tillgänglig numerisk dokumentation av jämställdhetssituationen för räkenskapsåret 2021 presenteras nedan. Av det totala antalet anställda i organisationen är 36% män jämfört med 64% kvinnor och bolaget har ett mål om en könsfördelning på 50/50 i ledande befattningar. För närvarande är 60 procent av de ledande befattningarna kvinnor. Baserat på en systematisk kategorisering av samtliga befattningar utifrån kompetens, ansvar, arbetsvillkor och ansträngning delas könsfördelningen in i fyra befattningsgrupper: Grupp 1: 75% kvinnor, grupp 2: 70% kvinnor, grupp 3: 67% kvinnor och grupp 4: 49% kvinnor. Grupp 1 består av de tjänster som har lägst poäng enligt ovanstående kriterier, och grupp 4 består av de tjänster som har högst poäng.

Medarbetare i OCH Orthopaedics är i allmänhet anställda i fasta heltidstjänster. Under 2021 var 24% av arbetsstyrkan i reducerade positioner. Detta är resultatet av anpassning i enlighet med rättigheterna enligt arbetsmiljölagen på grund av ålder eller barnomsorg, samt företagets interna HR-policy. En systematisk undersökning som genomfördes under 2022 visar att 0% arbetar ofrivillig deltid och endast tre anställda i arbetsstyrkan har en tillfällig anställning. Det genomsnittliga antalet veckor med föräldraledighet var 35 för kvinnor och 0 för män. Det finns små skillnader i lönenivåer mellan könen. OCH Orthopaedics omfattas av kollektivavtal för majoriteten av arbetsstyrkan och lönekartläggningen visar på obetydliga skillnader i kvinnors andel i procent av fast lön och total ersättning.

Vårt arbete för att främja jämställdhet och motverka diskriminering

OCH Orthopaedics har definierat en etisk grundsyn som vägleder hur vi tar hand om våra patienter, medarbetare och partners. Vår organisationskultur ska präglas av öppenhet och ärlighet, och etisk medvetenhet ska prägla hur vi utför våra arbetsuppgifter och processer. Vi strävar efter en varierad och inkluderande arbetsmiljö med lika karriärmöjligheter för alla.

Vårt jämställdhetsarbete är förankrat i vår organisationsstrategi, våra värderingar, vårt kompetensramverk och vår personalhandbok. För OCH Ortopedi är jämställdhet och mångfald en naturlig del av organisationen, vilket innebär att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi tror att medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet genererar ökad kreativitet och kvalitet i organisationen - och denna jämställdhets- och mångfaldsaspekt beaktas i urvalsprocessen för alla rekryteringar och införlivas i vår rekryteringsstrategi.

OCH Ortopedi har nolltolerans mot trakasserier, brott mot lagar och regler, etiska normer och riktlinjer och vårt kvalitetssystem och personalhandbok hänvisar till hur medarbetare ska agera om det uppstår situationer som kräver anmälan. Under 2021 rapporterades inga fall av diskriminering eller andra oönskade incidenter genom visselblåsarförfarandet.

Arbetsmiljö, medarbetarengagemang och inkluderingskultur analyseras genom årliga medarbetarundersökningar. Resultaten följs upp avdelningsvis och lokala handlingsplaner utarbetas tillsammans med

åtgärder för förbättring och bevarande. Åtgärderna följs upp och utvärderas årligen. Det finns goda resultat överlag för OCH Orthopaedics 2022, och mycket goda resultat relaterade till indexet för inkluderingskultur.

OCH Orthopaedics arbetar aktivt och målmedvetet med jämställdhet för att säkerställa en inkluderande arbetsplats, och detta är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. För att säkerställa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö upprättas årliga övergripande och klinikspecifika handlingsplaner i samarbete med företagshälsovården. Här ingår skyddsronder, arbetsmiljöundersökningar och AMU-möten som fasta punkter. Företagshälsovårdens övriga tjänsteutbud relaterat till enskilda medarbetare utnyttjas.

HR är involverade i alla delar av rekryteringsprocessen inom OCH Orthopaedics, från behovsanalys till referenstagning och erbjudande. Alla tjänster annonseras och företaget följer Össurkoncernens skandinaviska rekryteringsprocess och strategi vid varje urval. Det är önskvärt att säkerställa att sökande representeras på ett mångsidigt sätt och företaget kommer därför att arbeta ännu mer medvetet med användandet av bilder och formuleringar i platsannonser framöver.

OCH Orthopaedics vill att alla medarbetare ska ges samma förutsättningar för personlig och professionell utveckling. Under 2022 kommer ett antal utbildningar att hållas om medarbetarsamtal och medarbetarutveckling, och ett aktivt arbete med ledarskapsutveckling pågår. Under 2022 kommer ett ledarutvecklingsprogram att tas fram för professionella chefer utan personalansvar som inkluderar ämnen och områden som värnar om mångfald och jämställdhet. Bolagets process för befordrings- och utvecklingsmöjligheter är transparent och tillgänglig för alla medarbetare, och möjligheterna offentliggörs och måste sökas. Samma riktlinjer följs som i alla andra rekryteringsprocesser. Vi har konkurrenskraftiga och stimulerande löner och arbetsvillkor som bestäms genom våra kollektivavtal och riktlinjer. Företaget har begränsade möjligheter att erbjuda flexibilitet utöver nuvarande praxis på grund av organisationens karaktär som ortopedisk klinik. Majoriteten av medarbetarna har arbetsuppgifter och arbetsfunktioner som är direkt relaterade till patientkontakt eller patientarbete, och är därför till stor del knutna till klinikens öppettider.

Ansvaret för att säkerställa jämställdhet och förebygga diskriminering ligger på både ledning och medarbetare. Ledning, HR, arbetstagarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter organiserar, samordnar och utvärderar arbetet. Under 2022 tillsattes en intern arbetsgrupp som arbetar för detta ändamål i enlighet med de riktlinjer och verktyg som anges i aktivitets- och rapporteringsskyldigheten. HR leder arbetsgruppen och åtgärderna kommer att utvärderas årligen i samarbete med ovan nämnda bidragsgivare.

Policy för hållbara affärsmetoder

OCH strävar efter att ha hållbara affärsmetoder som respekterar människor, samhälle och miljö. Detta policydokument, inklusive principer för hållbara affärsmetoder, utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete.

OCH anser att hållbara affärsmetoder är en förutsättning för hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande generationers behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. FN:s mål för hållbar utveckling är världens gemensamma handlingsplan för hållbar utveckling. OCH arbetar aktivt med SDG:erna.

OCH är medlem i Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL). OVL är medlem i Etisk handel Norge. Genom sitt medlemskap i OVL har OCH åtagit sig att arbeta aktivt med due diligence för hållbara affärsmetoder. Due diligence är ett riskbaserat tillvägagångssätt för att respektera och skydda människor, samhälle och miljö i vår egen verksamhet och i hela leveranskedjan. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners följer samma tillvägagångssätt.

Krav på vår egen verksamhet
OCH är medvetna om att vår verksamhet kan ha en potentiell negativ påverkan på människor, samhälle och miljö. Samtidigt inser vi vår potential att bidra till en positiv utveckling i leveranskedjan. Med detta i åtanke har vi utarbetat följande principer och krav för vår egen verksamhet:

Due diligence
OCH ska genomföra due diligence för hållbara affärsmetoder. Detta innebär: att göra egna riskbedömningar av negativ påverkan på människor, samhälle och miljö samt att stoppa, förebygga och minska sådan påverkan.
Åtgärderna följs upp och deras effekter bedöms och kommuniceras till berörda. Om vår verksamhet orsakar eller bidrar till en negativ påverkan på människor, samhälle eller miljö ska vi upphöra med verksamheten och försöka återställa skadan. I de fall leverantören är ansvarig för den negativa påverkan/skadan är leverantören också ansvarig för återställande.

Ansvarsfulla inköpsmetoder
OCH ser ansvarsfulla inköpsmetoder som ett av våra viktigaste verktyg i arbetet med att främja hållbara affärsmetoder.
OCH ska anpassa våra egna inköpsmetoder för att stärka, snarare än underminera, leverantörernas förmåga att uppfylla våra krav på att säkerställa goda förhållanden för människor, samhälle och miljö. Vi skall sträva efter att etablera långsiktiga leverantörsrelationer med leverantörer som visar en särskild vilja och förmåga att arbeta med en positiv utveckling i leverantörskedjan.

Fri facklig organisering och arbetstagarrepresentation
OCH stödjer rätten till fri facklig organisering och andra former av demokratiskt vald arbetstagarrepresentation. Vi kommer att involvera arbetstagarrepresentanter och andra relevanta intressenter i vårt arbete med hållbara affärsmetoder.

Leverantörsutveckling och partnerskap
I dialog med leverantörer ska vi vid behov överväga att bidra med relevant kompetensutveckling eller resurser som gör att våra leverantörer kan leva upp till OCH:s krav på förhållanden i leverantörskedjan. På så sätt lägger vi grunden för ett gott samarbete med leverantörer som visar en särskild vilja och förmåga att arbeta med en positiv utveckling för människor, samhälle och miljö i leverantörskedjan.

Antikorruption
OCH, inklusive alla anställda, får aldrig erbjuda eller acceptera olagliga eller olämpliga gåvor av pengar eller annan ersättning för att erhålla affärsmässiga eller privata fördelar för sig själva eller fördelar för kunder, agenter eller leverantörer.

Länder som är föremål för handelsbojkott
OCH, inklusive våra leverantörer och partners, ska undvika handelspartners som har verksamhet i länder som är föremål för handelsbojkott av FN och/eller norska myndigheter.

Krav på förhållanden i leverantörskedjan
Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners arbetar målmedvetet och systematiskt för att följa våra riktlinjer för leverantörer, inklusive principer för hållbara affärsmetoder, som omfattar grundläggande krav på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption, djurskydd och miljö. Våra leverantörer ska:

Följa riktlinjer för leverantörer, inklusive principer för hållbart företagande.
Arbeta aktivt med due diligence, det vill säga: göra egna riskbedömningar för negativ påverkan på människor, samhälle och miljö, samt stoppa, förebygga och minska sådan påverkan. Åtgärderna ska följas upp och deras effekter utvärderas samt kommuniceras till de berörda. Där leverantören är ansvarig för den negativa påverkan/skadan är leverantören också ansvarig för återställande.
Visa vilja och förmåga att kontinuerligt förbättra för människor, samhälle och miljö genom samarbete.
På OCH:s begäran kunna dokumentera hur de själva, och eventuella underleverantörer, arbetar för att följa riktlinjerna.
Om leverantören, efter upprepade uppmaningar, inte visar vilja eller förmåga att följa riktlinjerna för leverantörer kan hävning av avtalet komma att ske.

Principer för hållbara affärsmetoder (uppförandekod)

Dessa principer för hållbara affärsmetoder bygger på FN:s och ILO:s konventioner och anger miniminormer, inte maximinormer. Lagstiftningen på produktionsplatsen ska respekteras. Om nationella lagar och förordningar täcker samma ämne som dessa riktlinjer, ska den högsta standarden tillämpas.

Tvångsarbete/slavarbete (ILO:s konventioner nr 29 och 105)
1.1. Det får inte förekomma någon form av tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete.
1.2. Arbetstagare ska inte behöva lämna deposition eller identitetshandlingar till arbetsgivaren och ska vara fria att säga upp anställningsförhållandet med rimlig uppsägningstid.

Facklig organisering och kollektiva förhandlingar (ILO:s konventioner nr 87, 98, 135 och 154)
2.1. Arbetstagare ska, utan undantag, ha rätt att ansluta sig till eller bilda fackföreningar efter eget val och att förhandla kollektivt. Arbetsgivaren får inte ingripa i, hindra eller motarbeta facklig organisation eller kollektiva förhandlingar.
2.2. Fackliga företrädare får inte diskrimineras eller hindras från att utföra sitt fackliga arbete.
2.3. Om rätten till fri organisering och/eller kollektiva förhandlingar är begränsad enligt lag, ska arbetsgivaren underlätta och inte hindra alternativa mekanismer för fri och oberoende organisering och förhandling.

Barnarbete (FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s konventioner nr 138, 182 och 79, ILO:s rekommendation nr 146)
3.1. Minimiåldern för arbetstagare får inte vara lägre än 15 år och i linje med den nationella minimiåldern för anställning, eller; minimiåldern för obligatorisk skolgång, beroende på vilken som är högre. Om den lokala minimiåldern fastställs till 14 år i enlighet med undantaget i ILO:s konvention 138 är detta godtagbart.
3.2. Nyrekrytering av barnarbetare i strid med ovan nämnda minimiålder får inte ske.
3.3. Barn under 18 år får inte utföra arbete som är skadligt för deras hälsa, säkerhet eller moral, inklusive nattarbete.
3.4. Handlingsplaner ska upprättas för att tidigt eliminera barnarbete som strider mot ILO-konventionerna 138 och 182. Handlingsplanerna ska dokumenteras och kommuniceras till berörd personal och andra intressenter. Stödprogram ska underlättas genom vilka barn ges möjlighet till utbildning till dess att de inte längre är i obligatorisk skolålder.

Diskriminering (ILO:s konventioner nr 100 och 111 samt FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor)4.1. Ingen diskriminering får förekomma i fråga om anställning, lön, utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering på grund av etnicitet, kast, religion, ålder, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell läggning, medlemskap i fackförening eller politisk tillhörighet.
4.2. Skydd ska inrättas mot sexuellt påträngande, hotfullt, kränkande eller exploaterande beteende, och mot diskriminering eller uppsägning på orättvisa grunder, såsom äktenskap, graviditet, föräldraskap eller HIV-status.

Brutal behandling (den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna/UDHR)

5.1. Fysisk misshandel eller bestraffning, eller hot om fysisk misshandel, är förbjuden. Detsamma gäller sexuella eller andra övergrepp och andra former av förnedring.

6. Hälsa, säkerhet och miljö (ILO:s konvention nr 155 och rekommendation nr 164)

6.1. Ansträngningar ska göras för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för arbetstagarna. Farliga kemikalier och andra ämnen skall hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förebygga och minimera olyckor och hälsoskador till följd av, eller relaterade till, förhållanden på arbetsplatsen.
6.2. Arbetstagarna ska få regelbunden och dokumenterad utbildning i hälsa och säkerhet. Hälso- och säkerhetsutbildning ska upprepas för nyanställda och omplacerade arbetstagare.
6.3. Arbetstagarna ska ha tillgång till rena sanitära anläggningar och rent dricksvatten. Om det är relevant ska arbetsgivaren också tillhandahålla tillgång till faciliteter för säker förvaring av livsmedel.
6.4. Om arbetsgivaren tillhandahåller logi ska den vara ren, säker, tillräckligt ventilerad och ha tillgång till rena sanitära anläggningar och rent dricksvatten.

Löner (ILO:s konvention nr 131)
7.1. Löner som betalas till arbetstagare för en normal arbetsvecka ska minst vara i linje med nationella bestämmelser om minimilön eller branschstandarder, beroende på vilket som är högst. Lönen ska alltid vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov, inklusive vissa besparingar.
7.2. Lönevillkor och löneutbetalning ska avtalas skriftligen innan arbetet påbörjas. Överenskommelsen ska vara begriplig för arbetstagaren.
7.3. Avdrag från lönen som disciplinär åtgärd är inte tillåtet.

Arbetstid (ILO:s konventioner nr 1 och 14)
8.1. Arbetstiden ska vara i enlighet med nationella lagar eller branschstandarder och får inte överstiga arbetstiden i enlighet med tillämpliga internationella konventioner. Normal arbetstid per vecka ska normalt inte överstiga 48 timmar.
8.2. Arbetstagarna ska ha minst en ledig dag per 7 dagar.
8.3. Övertid ska vara begränsad och frivillig. Rekommenderad maximal övertid är 12 timmar per vecka, dvs. en total arbetstid på 60 timmar per vecka. Undantag från detta kan accepteras om det regleras i kollektivavtal eller nationell lag.
8.4. Arbetstagare ska alltid erhålla övertidsersättning för arbetstimmar utöver normal arbetstid (se avsnitt 8.1 ovan), som ett minimum i enlighet med gällande lagar.

Regelbunden anställning
9.1. Skyldigheter gentemot arbetstagare, i linje med internationella konventioner, nationella lagar och förordningar om reguljär anställning ska inte kringgås genom användning av korttidsanställningar (såsom användning av kontraktsanställda, tillfälligt anställda och daglönare), underleverantörer eller andra arbetsrelationer.
9.2. Alla arbetstagare har rätt till ett anställningsavtal på ett språk som de förstår.
9.3. Lärlingsprogram ska vara tydligt definierade när det gäller varaktighet och innehåll.

Marginaliserade befolkningsgrupper
10.1. Produktion och användning av naturresurser får inte bidra till att förstöra resurs- och inkomstbasen för ursprungsbefolkningar eller andra marginaliserade befolkningsgrupper, till exempel genom att beslagta stora landområden, oansvarig användning av vatten eller andra naturresurser som befolkningsgrupperna är beroende av.

Miljö
11.1. Negativ miljöpåverkan ska minimeras genom hela värdekedjan. I linje med försiktighetsprincipen ska åtgärder vidtas för att kontinuerligt minimera utsläpp av växthusgaser och lokala föroreningar, användning av skadliga kemikalier och bekämpningsmedel, och för att säkerställa hållbar resursutvinning och förvaltning av vatten, hav, skog och mark, samt bevarande av biologisk mångfald.
11.2. Nationella och internationella miljölagar och miljöbestämmelser måste följas och relevanta utsläppstillstånd måste erhållas.

Korruption
12.1. Alla former av mutor är oacceptabla, till exempel användning av alternativa kanaler för att säkra illegitima privata eller arbetsrelaterade fördelar för kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller deras anställda och offentliga tjänstemän.

Djurens välbefinnande
13.1. Djurens välbefinnande ska respekteras. Åtgärder ska vidtas för att minimera negativa effekter på produktionsdjurens och arbetsdjurens välbefinnande.
13.2. Nationella och internationella lagar och förordningar om djurskydd måste följas.

Riktlinjer för etisk handel

Norsk Ortopedisk Forening (OVL) har utarbetat gemensamma riktlinjer för etisk handel. Som medlem i OVL kommer OCH att se till att riktlinjerna följs i hela vår verksamhet.

Medlemsorganisationernas sociala ansvar -
riktlinjer för etisk handel

Syftet med uppförandekoden är att säkerställa att OVL:s medlemmar agerar i enlighet med internationellt erkända standarder för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöförhållanden. Alla OVL:s medlemsföretag har åtagit sig att följa dessa regler.

Syftet med reglerna är inte att minska handeln, utan att hjälpa leverantörer att förbättra sociala och miljömässiga standarder. OVL kräver att dess medlemsföretag och deras leverantörer följer de standarder och villkor som beskrivs nedan:

  • ILO:s åtta grundläggande konventioner är nummer 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182.
  • FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32
  • All arbetsrelaterad hälso- och säkerhetslagstiftning i produktionslandet
  • Arbetslagstiftning, inklusive lagstiftning om minimilön och relevanta socialförsäkringssystem i produktionslandet

Mänskliga rättigheter

Leverantörer ska respektera mänskliga rättigheter enligt FN:s definition.

Principer och rättigheter i arbetsrelationer

Nationell lagstiftning

All lagstiftning som rör arbetsvillkor i det land där leverantören är verksam måste följas, och detta definierar minimikraven för arbetsvillkor. Om den nationella lagstiftningen ställer högre krav än de krav som ställs i ILO-konventionen eller FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ska den nationella lagstiftningen följas.

Stoppa barnarbete

Barnarbete, enligt ILO:s definition, är inte tillåtet. Om barnarbete förekommer är leverantören ansvarig för att utveckla hållbara sociala och ekonomiska alternativ till barnarbete (t.ex. utbildning).

Avskaffande av tvångsarbete

Användning av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete accepteras inte.

Avskaffande av diskriminering

Diskriminering på grund av etnicitet, kön, region, social bakgrund, funktionshinder, politisk åsikt eller sexuell läggning ska inte förekomma.

Brutal behandling

Fysisk misshandel eller bestraffning, eller hot om fysisk misshandel, är förbjuden. Detsamma gäller sexuella eller andra övergrepp och andra former av förnedring.

Bra lön och arbetstider

Lönen ska betalas ut i tid och i sin helhet direkt till den anställde. Den lägsta godtagbara lönen motsvarar minimilönen enligt nationell lagstiftning.
Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertidsersättning ska alltid betalas ut.


Regelbunden anställning

Skyldigheter gentemot arbetstagare, i linje med internationella konventioner, nationella lagar och förordningar om reguljär anställning, får inte kringgås genom användning av korttidsanställning (såsom användning av kontraktsanställda, tillfälligt anställda och daglönare), underleverantörer eller andra anställningsförhållanden.
Alla arbetstagare har rätt till ett anställningsavtal på ett språk som de förstår.
Lärlingsprogram ska vara tydligt definierade vad gäller längd och innehåll.
Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98) I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling ska leverantören se till att den anställde kan träffa företagsledningen för att diskutera löner och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Korruption

Alla former av mutor är oacceptabla, till exempel användning av alternativa kanaler för att säkra illegitima privata eller arbetsrelaterade förmåner för kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller deras anställda och offentliga tjänstemän.

Miljö

Leverantören ska sträva efter att minska energi- och resursförbrukning samt avfall och utsläpp till luft, mark och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett sådant sätt att de inte skadar människor eller miljö.

Marginaliserade befolkningsgrupper

Produktion och användning av naturresurser får inte bidra till att förstöra resurs- och inkomstbasen för marginaliserade befolkningsgrupper.

Hälsa och säkerhet

Leverantören ska säkerställa en säker arbetsmiljö som överensstämmer med internationella standarder. Anställda skall informeras om hälsorisker som uppstår i arbetet. Alla anställda skall ha tillgång till och kunna använda lämplig säkerhetsutrustning.

Djurens välbefinnande

Allmänna krav på djurskydd (förhållanden och produktion nationellt och internationellt):
Uppfödning, levnadsmiljö, transport och avlivning ska uppfylla kraven i norsk lagstiftning för arten, eller EU-förordningar och OIE-riktlinjer när arten inte nämns i norsk lagstiftning. Alternativ till animaliska produkter måste övervägas och väljas i händelse av etiskt oacceptabla jordbruksmetoder.

Ledningssystem för leverantörer

Ledningssystem är centrala för implementeringen av etiska riktlinjer. OVL:s medlemsföretag betonar vikten av att leverantörer har system som stödjer implementeringen av dessa. Förväntningarna tydliggörs genom att:

  • Leverantören bör utse en ansvarig person, centralt i organisationen, för implementeringen av uppförandekoden i den egna verksamheten.
  • Leverantören skall göra riktlinjerna kända i alla relevanta delar av sin organisation.
  • Leverantören ska inhämta samtycke från OVL:s medlemsföretag innan produktion eller delar av produktion läggs ut på en underleverantör/entreprenör om detta inte har avtalats i förväg.
  • Leverantören ska kunna redogöra för var varor som beställts av OVL:s medlemsföretag tillverkas.

Överensstämmelse

Medlemmarna i OVL ska säkerställa att leverantören och relevanta underleverantörer följer reglerna i detta dokument.

Etiska riktlinjer för branschen

Etiska riktlinjer för medlemmar i Riksföreningen för ortopedtekniska organisationer (OVL) 

Medlemmarna i branschorganisationen OVL (Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund) är leverantörer av ortopediska hjälpmedel. Branschen strävar efter att leverera högkvalitativa produkter och tjänster och är angelägen om produkternas säkerhet och kvalitet för användare och patienter.
Medlemmarna måste följa norska lagar och förordningar i sin verksamhet och se till att kraven på god affärssed följs. Etiska riktlinjer är tillägg till och går utöver gällande lagstiftning. En handling kan därför vara laglig, men ändå oetisk.
Överträdelser av uppförandekoden måste först rapporteras till medlemmen i fråga och sedan, om nödvändigt, till OVL:s styrelse. Medlemmar som bryter mot uppförandekoden kan uteslutas i enlighet med §2-4 i OVL:s bolagsordning.

Riktlinjer för leverantörer

Antagen av styrelsen för OCH Ortopedi AS (OCH) den 25 november 2020.

OCH strävar efter att ha hållbara affärsmetoder som respekterar människor, samhälle och miljö, och vi har därför utarbetat riktlinjer för leverantörer som ett komplement till vår egen policy.

För att uppnå hållbara affärsmetoder vill vi ha ett nära samarbete med våra leverantörer och affärspartners. Samarbete i leveranskedjan är en förutsättning för ansvarsfulla affärsmetoder och för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.