Denna policy förklarar hur OCH Ortopedi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig? VD är ansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. Det dagliga ansvaret är delegerat till personuppgiftsbiträdet, som också är organisationens systemförvaltare. Delegeringen gäller endast arbetsuppgifter och inte ansvar. Det löpande ansvaret för patientuppgifter är delegerat till klinikchefen på respektive avdelning.
 1. Vad är syftet? Syftet med att lagra uppgifter är att tillhandahålla korrekt och effektiv hälso- och sjukvård till våra användare. Vi är enligt lag skyldiga att lagra vissa uppgifter, men du kan frivilligt förse oss med andra uppgifter för att möjliggöra en effektivare kommunikation.

 

 1. Vad är den rättsliga grunden? Våra ortopedingenjörer är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas därför av 8 kap. hälso- och sjukvårdslagen (§§ 39-47) och tillhörande föreskrifter - som reglerar den rättsliga grunden för behandling av patientuppgifter.

Telecomputing är vår leverantör av IT-tjänster. Alla personuppgifter behandlas av Telecomputing. Detta regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har liknande avtal med Hove Medical (System X), Medilink och Columbus Norge.

 1. Vilka personuppgifter behandlas?

Information som krävs enligt lag:

 • Personuppgifter inklusive nationellt identitetsnummer, för säker identifiering
 • Adress, telefonnummer, civilstånd och yrke
 • Information om infektionsrisk, för att säkerställa HSE
 • Relevanta diagnoser i förhållande till de tjänster vi tillhandahåller
 • Förmyndare eller den som ger fullmakt för din räkning
 • Journalisering av våra undersökningar och bedömningar
 • Relevanta bilder och/eller filmer
 • Epikriser, remisser, beslut och andra dokument som annan vårdpersonal skickar till oss i samband med behandling

Frivilliga upplysningar:

 • Ytterligare kontaktuppgifter
 • för återbetalning av förskottsbetalning
 1. Varifrån samlas uppgifterna in? Uppgifterna samlas in från remisser, ansökningar och beslut som lämnas till oss i samband med behandlingen. Eller direkt från dig som kund. Vi är inte kopplade till det nationella befolkningsregistret.

 

 1. Är det frivilligt att lämna ifrån sig uppgifterna? Vi är enligt lag skyldiga att lagra de lagstadgade uppgifter som anges i avsnitt 4. De frivilliga uppgifterna kan göra det lättare för oss att kommunicera med dig.

 

 

 1. Lämnas informationen ut till tredje part? För att säkerställa att korrekt och effektiv hälsovård tillhandahålls kan det - på begäran eller vid behov - vara lämpligt att dela relevant information med andra partner. Följande tredje parter kan få information:
 • Remitterande läkare eller annan vårdpersonal får en sammanfattning av vår journal (epikris). Detta gäller information som är relevant för den aktuella behandlingen.
 • NAV tar emot information i samband med behandlingen av ansökan, samt bekräftelse på att hjälpmedlet har färdigställts. Denna information omfattar personuppgifter, kontaktuppgifter, aktuell diagnos och ortopedingenjörens bedömning.

I vissa fall vill vi använda bilder eller film i samband med utbildning, kurser och liknande

för annan hälso- och sjukvårdspersonal. Om du är identifierbar på ett foto eller en film får detta inte användas

utan ditt skriftliga medgivande.

 1. Hur raderas och arkiveras informationen? Enligt förordningen om medicinska journaler måste information lagras i minst 10 år efter den sista anteckningen i den medicinska journalen.

Alla uppgifter lagras på en Telecomputing-server i Norge i enlighet med gällande bestämmelser. Några av de äldsta uppgifterna lagras i en lokal databas som är säkert låst och med begränsad åtkomst. Denna databas är inte ansluten till ett nätverk eller internet.

 1. Vilka rättigheter har den registrerade och vilket lands lagstiftning gäller? Du har rätt att få tillgång till dina egna medicinska journaler så länge informationen inte anses vara skadlig för dig. Du kan också kräva att uppgifterna lämnas ut.

Du kan begära rättelse eller radering av frivilliga uppgifter. När det gäller lagstadgade uppgifter kan du endast begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter.

Denna förklaring kan inte begränsa rättigheter eller skyldigheter enligt norsk lag. Relevanta lagar och förordningar är lagen om hälso- och sjukvårdspersonal, lagen om patienträttigheter, arkivförordningen och förordningen om medicinska journaler.

 1. Hur är uppgifterna säkrade? Endast OCH-anställda och våra personuppgiftsbiträden har tillgång till uppgifterna. Det finns rutiner för att säkerställa att endast relevant personal har tillgång till känsliga uppgifter. Alla anställda har undertecknat ett sekretessavtal.

 

Kontakta oss

E-post post@och.no

Tfn. 23 288200

PB. 6180 Etterstad, 0602 OSLO

 

Avdelningar

Helsfyr oslo@och.no
Grålum/Fredrikstad fredrikstad@och.no
Lillehammer lillehammer@och.no